Nguyễn A
 • Nguyễn A
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0123456789
 • ht@vtk.com
 • - Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác.) - Xuống hàng...
Nguyễn Thị Minh Huệ
 • Nguyễn Thị Minh Huệ
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0982255122
 • minhhuehd11@gmail.com
 • Trường THCS Hoà Đông
 • Trần B
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0123456789
 • hieupho@vtk.com
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
 • Phan Trọng Lan
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 01659012203
 • phantronglan49@gmail.com
 • Trường THCS Hoà Đông
Nguyễn Văn Trà
 • Nguyễn Văn Trà
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 01682238815
 • Trường THCS Hoà Đông